DESA WIRU KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG

: Jl. Diponegoro no. 16 Km 08, Desa Wiru 50772 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang | : | : wirudesa@gmail.com
NAMA-NAMA RW DAN RT DESA WIRU  
           
NO KETUA RW RW KETUA RT RT KET
1 BAMBANG SUTEJO 1 SLAMET PURWANTO 1  
      SUKARMAN 2  
      A.KHUSNO 3  
      MARYANTO 4  
      SARUTOMO 5  
           
2 KH. AMIN SUYITNO S.AG 2 WARHUDI 1  
      SUGITO 2  
      SUNARI 3  
           
3 SUPARIN 3 IBNU HASAN 1  
      SUKARMAN 2  
           
4 SUKRISNO 4 BAMBANG HERIYANTO 1  
      EDI WIBOWO 2  
      SUKIMIN 3  
           
5 MARDI 5 HARNO 1  
      FAUZI 2  
      SUKIRMAN 3  
      PALIMIN 4  
           
6 NURRODIN 1 SUTOYO 1  
      SUYONO 2  

 

ALBUM